citatos

Svarbiausias dvasinės sėkmės rodiklis yra pasirengimas veikti. Jėzus sakė: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža". Pasauliečiai ieško Dievo dovanų, o išminčiai pačio dovanotojo. Paramahansa Jogananda 

Vienas mažas berniukas, kai jo paklausė, kas yra atleidimas, atsakė taip: „Tai aromatas, kurį skleidžia gėlė, kai ją užmina..." 

Daugelis lengvai supranta, kad lašas yra vandenyne, bet mažai kas, kad vandenynas yra laše. Prem Rawat  

Gebėjimas galvoti yra dievo dovana mums, tai apie ką mes galvojame, yra mūsų dovana sau patiems. Prem Rawat 

Švenčiausia malda yra ne iš knygos, ne iš kažkieno lūpų. Ji kyla Jūsų pačių širdyje. Emaho 


Pasaulis - pienas ir vanduo, Dievo Sąmonės palaima ir jutiminių malonumų džiaugsmas. Būkite gulbės ir gerkite pieną. Pasaulis tiesos ir regimybės mišinys. Atmeskite regimybę ir rinkitės tiesą. Šri Ramakrišna 

Dievas nėra mūsų melžiama karvė, pas kurią mes ateiname norėdami ją pamelžti. Artėti prie kažko be konkrečių ketinimų ir slaptų minčių, reiškia jį mylėti. Fulbert Steffensky 

Pasakojama, kad vieną dieną Jonas Mažasis savo vyresniajam broliui pasakė: „Noriu gyventi be rūpesčių – kaip angelai. Jie ne dirba, o garbina Dievą." Jis nusimetė apsiaustą ir iškeliavo į dykumą. Po savaitės grįžo pas savo brolį, pasibeldė į duris ir išgirdo jo balsą: „Kas čia?" Tarė: „Jonas, tavo brolis." Vyresnysis brolis atsakė: „Jonas tapo angelu, jo nebėra tarp žmonių." O Jonas maldavo: „Tai aš!" Bet vyresnėlis neatidarė durų. Paliko jį liūdesyje iki ryto, tada atidarė duris ir pasakė: „Tu esi žmogus ir privalai dirbti, kad išsimaitintum." Jonas nusilenkė broliui ir tarė: „Atleisk man!"
Abatas Jonas Mažasis 

Žvaigždės slepiasi saulei patekėjus, mintys atsitraukia, kai dvasia grįžta į savo tikrąją karalystę. Elijas Užtarėjas


Teisingai matyti save svarbiau nei regėti angelus. šv. Izaokas Siras


Viską suprasti reiškia viską atleisti. George Sand


Mokiny, visada prisimink, kad meistro ginklas – Transmutacija, o ne išpuikęs neigimas. Kibalionas


Jei įdėmiai klausai, viską išgirsi. Jei įdėmiai žvelgi, pamatysi tai, ko ieškai. Murakami, Haruki


Norėčiau žinoti kaip Dievas sukūrė šį pasaulį. Manęs nedomina fenomenai, elementų spektrai. Norėčiau pažinti jo mintis, visa kita – yra tik detalės. Albertas Einšteinas


Jeigu norite smulkių permainų, keiskite savo elgesį; jeigu norite kvantinių šuolių, keiskite savo pasaulėžiūrą. Stephen R. Covey


Tai kas tu esi kalba taip garsiai, kad aš negaliu girdėti ką tu kalbi. Kiniečių išmintis


Yra tik du būdai, kaip gyventi. Vienas – galvoti, jog stebuklų nebūna. Kitas – galvoti, jog viskas yra stebuklas. Albertas Einšteinas


Gamtos mokslai be religijos yra luoši, religija be gamtos mokslų - akla. Albertas Einšteinas


Žmogus yra visata vadinamos visumos dalis, ribojama laiko ir erdvės. Jis suvokia save, savo mintis ir jausmus, kaip kažką atskirą. Tai lyg optinė jo sąmonės apgaulė . Ši iliuzija yra tarsi kalėjimas, uždarantis mus savuosiuose noruose ir prisirišime prie kelių artimiausių žmonių. Mūsų uždavinys – išsilaisvinti iš šio kalėjimo, plėsti savo atjautos akiratį , kad jis aprėptų visas gyvas būtybes ir visą gamtos grožybę. Kaip galime neabejodami sakyti, kas egzistuoja ir ko nėra už mūsų riboto suvokimo ribų? Albertas Einšteinas


Kas bando tiesos ir suvokimo srityje išstoti kaip autoritetas, sukelia juoką dievams. Albertas Einšteinas


Joks elementarus fenomenas nėra realus fenomenas, kol jis netampa stebimu fenomenu. John Wheeler


Mokslas negali įminti paskutinių gamtos mįslių, nes mes patys esame gamtos dalis ir tuo pačiu mįslės, kurią norime įminti, dalis Mac Planck


Kas nėra šokiruotas kvantinės teorijos, tas jos nesuprato Niels Bohr


Visata yra labiau panaši į didelę mintį, nei į didelę mašiną. Sir James Jeans


Maksas Plankas, vokiečių fizikas, 1905 m. pranešimo Bolonijoje metu pasakė:
„Kaip fizikas, kuris visą savo gyvenimą paskyrė blaiviam mokslui ir materijos tyrinėjimui, aš esu laisvas nuo įtarimo, kad galiu būti užsisvajojęs fantazuotojas. Taigi, remdamasis atomo tyrimais, teigiu, kad materijos nėra. Visa materija atsiranda ir egzistuoja tik jėgos, kuri priverčia virpėti
atomo dalelytes dėka, ši jėga laiko jas apjungus į mažytės visatos saulės sistemas. Tačiau, kadangi visoje visatoje nėra nei vienos inteligentiškos jėgos, nei amžinos jėgos, turime įtarti, kad ši jėga yra sąmoninga ir inteligentiška dvasia. Ši dvasia yra visos materijos priežastis. Ne matoma, tačiau nykstanti materija yra reali ir tikra, nes be dvasios materijos visai nebūtų, o nematoma, nemirtinga dvasia yra tikroji. Tačiau dvasia savaime taip pat negali būti, ji priklausė kažkokiai esmei. Todėl mes turime priimti, kad yra dvasinės esmės. Bet dvasinės esmės taip pat turi būti kažkieno sukurtos. Taigi aš drįstu įvardinti ir šį paslaptingąjį kūrėją, kaip tai darė daugybė ankstesnių tūkstantmečių kultūrų: tai yra Dievas. Tokiu būdu fizikas, turintis tyrinėti materiją pereina iš medžiagų karalystės į dvasios karalystę. Ir ten pasibaigia mūsų užduotis, savo tyrimus mes turime perduoti į filosofijos rankas.


Maksas Plankas, kvantų idėjos autorius, fizikos Nobelio premijos laureatas, 1937 m. rašė: "Abiems - ir religijai, ir gamtamoksliui - reikia Dievo. Vieniems Dievas yra kiekvieno mąstymo pradžioje, kitiems - pabaigoje. Vieniems Jis yra pamatas, kitiems - pasaulėžiūros statinį apvainikuojanti viršūnė. (...) Galime kiek tinkami ieškoti priešiškumo tarp religijos ir gamtos mokslų, šito padaryti mums nepavyks. Priešingai, svarbiausiais klausimais jie visiškai sutaria (...). Vienas puikiausių įrodymų, kad religija ir gamtamokslis tarpusavyje suderinami (...), yra tai, jog didžiausi visų laikų gamtos tyrinėtojai, kaip Kepleris, Niutonas, Leibnicas, buvo giliai tikintys žmonės. (...) Ir religija, ir gamtamokslis turi be atvangos kovoti su skepticizmu ir dogmatizmu, su netikėjimu ir prietarais. Šią kovą nužymintis šūkis tebūnie vienas ir tas pat: artyn prie Dievo!"