Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Seminarai Sielai jokiu būdu neperduoda Jūsų Asmens duomenų trečiajai šaliai be Jūsų aiškaus sutikimo. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis laikomasi Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Su Privatumo politika galima susipažinti bet kuriuo metu interneto svetainėje www.seminaraisielai.lt, taip pat galite susitekti jurate@seminaraisielai.lt

Pagrindinės asmens duomenų tvarkymo nuostatos

Asmens duomenų valdytojas:

Jūratė Lemkė  Kontaktinis tel. nr. 8 699 32506

Pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo principai ir tikslai

Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais bei tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais;
Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali;
Asmens duomenų saugojimo metu užtikrinamos tinkamos techninės ir organizacinės saugos priemonės jiems apsaugoti;

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, elektroninių ryšių įstatymu, e-Privatumo direktyva, Civiliniu kodeksu ir kitais, asmens privatumo teises apibrėžiančiais dokumentais.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai yra:

Vidaus administravimas (konsultacija), kokybiškų paslaugų teikimo užtikrinimas.
Svetainės lankytojų srauto analizavimui ir monotoringui;
Teisinės prievolės vykdymo (mokestinės prievolės vykdymas) tikslu;

Asmens duomenys saugomi bei tvarkomi:
Elektroninių užklausų duomenys, kurie nėra susiję su paslaugos užsakymu, konsultavimu ar buhalterine-finansine atskaitomybe yra šalinami po 30 kalendorinių dienų.
Pirminė paslaugų užsakymų ir konsultacijų informacija: iki 3 mėnesių.
Sutikimai dėl asmens duomenų tvarkymo saugomi: 1 metus (pasibaigus asmens duomenų, dėl kurių tvarkymo buvo duotas sutikimas, saugojimo laikotarpiui).
Buhalterinės apsakitos tikslais duomenis saugomi: 10 metų.

Slapukų ir kitų internetinių/elektroninių identifikatorių surinkti duomenys saugomi: iki 2 metų.

Suėjus minėtiems terminams, asmens duomenys sunaikinami automatiniu būdu.

Jūsų teisės:

1. Teisė susipažinti. Susipažinti su Jūsų asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiais tikslais juos tvarko.
2. Teisė ištaisyti. Ištaisyti, jei manote, kad jie yra netikslūs ar neišsamūs.
3. Teisė nesutikti. Nesutikti su atitinkamu savo asmens duomenų tvarkymu, kuriuos tvarkyti nėra reikalaujama pagal tam tikrą įstatymą.
4. Teisė ištrinti. Prašyti ištrinti asmens duomenis, jei jie yra nebereikalingi tais tikslais, dėl kurių buvo renkami, arba, jei manote, kad duomenų tvarkymas yra neteisėtas, arba mano, jog asmens duomenys turi būti ištrinti, kad nepažeistų teisės aktų reikalavimų.
5. Teisė atsisakyti gauti rinkodaros pranešimus.
6. Pateikti skundą. Dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Asmenų pareigos

Asmenys, pateikdami Seminarai Sielai savo asmens duomenis, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šioje Privatumo politikoje pateikiamomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, neprieštarauja, kad Seminarai Sielai tvarkytų asmenų teikiamus asmens duomenis, asmenų pateikiami duomenys ir informacija yra tikslūs ir teisingi.
Asmuo įsipareigoja informuoti Seminarai Sielai apie pateiktų duomenų ar kitos susijusios informacijos pasikeitimus.

Bet kokiu su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu kreiptis telefonu 8 699 32506, el.paštu jurate@seminaraisielai.lt

Autorinės teisės ir teisės naudoti turinį

Visa informacija esanti šioje svetainėje, įskaitant tekstus, iliustracijas, logotipą, yra apsaugoti autorių teisių.

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos.
Atnaujinta 2020-12-17